การเตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
(การผลิตแพทย์)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์
อาจารย์: อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
อาจารย์: ไกรรัตน์ นิลฉิม
อาจารย์: Chailert Kitprasert
อาจารย์: อัจฉรา สัปปพันธ์
อาจารย์: รวีวรรณ ขำพล
อาจารย์: Rachada Chaovasatthakul
อาจารย์: จันทร์ดา พิทักษ์สาลี
อาจารย์: ทรงธรรม แก้วประถม
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล


รายวิชานี้ใช้สำหรับฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้