การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วย Macromedia Flash
(111)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์


เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1