Pragmatism (ปรัชญาปฏิบัตินิยม)
(437-226)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้สอน: pummaree at-taratsatean


437-226 Pragmatism (ปรัชญาปฏิบัตินิยม) 3(3-0-6) หน่วยกิต

ลักษณะรายวิชา : เลือกเอก-โท และเลือกเสรี

คำธิบายรายวิชา : แนวคิดของนักปรัชญาปฏิบัตินิยม เน้นเพิร์ซ . เจมส์ ดิวอี้ และอิทธิพลของแนวคิดนี้ต่อโลกปัจจุบัน