การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(263201)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: นายอังกูร พุทธิเนตร


      แบบทดสอบก่อนการอบรม ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ธรรมชาติของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การจัดระบบเนื้อหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้งานโปรแกรม Authorware การพัฒนาโปรแกรมบทเรียน การประเมินคุณภาพสื่อการสอน และแบบทดสอบหลังเรียน