ชื่อรายวิชาหลัก ทฤษฎี และการปฏิบัติการบริหารการศึกษา
(รหัสวิชา1065113)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


   คำอธิบายรายวิฃา
       
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหาร และการจัดองค์การ โครงสร้างการจัดองค์การ และการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบ โดยเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษา การวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหาร การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบรหารโดยยืดโรงเรียนเป็นฐาน การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีตัวอย่างโดยใช้กรอบแนวคิดของกระบวนการบริหาร และการจ้ดองค์การรูปแบบต่างๆ การรประยุกต์ใช้เทคนิคแทกษะในการบริหาร มนุษยสัมพันธ์ และภาวะผ้นำ วัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลงองค์การในการบริหารและการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา