การใช้สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
(ONLINE13)