438-101 ศาสนวิถี (Religious Paths)
(438-101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อารีย์ ธรรมโคร่ง


หลักศาสนาต่างๆ และจริยธรรม เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับทุกศาสนิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ