History of Semitic Religions (ประวัติศาสนากลุ่มเซไมท์)
(438-210)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้สอน: pummaree at-taratsatean


ที่มา คัมภีร์ และนิกายที่สำคัญของศาสนากลุ่มเซไมท์ พัฒนาการของศาสนายูดาย คริสต์ และอิสลาม