730-319 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
(730-319)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: Nirattisai Petchsupa


ชนิดของปลาสวยงามน้ำจืดและปลาทะเล เทคนิคการเพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาสวยงาม การปรับปรุงพันธุ์ และการให้อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิต โรคและการป้องกันรักษา การเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ำ การจัดไม้น้ำในตู้ ปลา และการเลี้ยงปลาสวยงามและไม้น้ำเพื่อการค้า มีปฏิบัติการเกี่ยวกับการต่อตู้ปลา การเพาะและขยายพันธุ์ปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงาม โรคและปรสิตของปลาสวยงาม และเทคนิคการจัดตู้ปลา