730-483 จุลชีววิทยาประมง
(730-483)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อ.พายัพ มาศนิยม


      จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อในอาหาร การเสื่อมเสียในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การตรวจสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ มีการปฏิบัติการ