การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(111-111)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์
อาจารย์: โอภาส เกาไศยาภรณ์
อาจารย์: ธเนศ หาญใจ


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน