การเตรียมความพร้อมในการผลิตแพทย์ 3 จว ชายแดนภาคใต้ กลุ่ม 2 (นักเรียน ม.ปลาย)
(MD002)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน