การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Macromedia Captivate
(Online14)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้