การสำรวจทางภูมิศาสตร์
(426-344)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อาคม โสวณา


วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ การนำไปใช้ในงานภูมิศาสตร์ รวมทั้งภาคปฏิบัติ