การพัฒนาวีดีทัศน์ตามประสงค์
(VDODEV)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้