การจัดการความคิดด้วย FreeMind
(freemind)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

วิทยากร: อำนาจ สุคนเขตร์