การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint
(PowerPoint)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

วิทยากร: อำนาจ สุคนเขตร์