Water Quality Analysis and Management
(730-241)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

lecturer: นายสุพัฒน์ คงพ่วงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ การหมุนเวียนของแร่ธาตุใต้น้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างแร่ธาตุกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ การเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์น้ำในฟาร์ม และน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์น้ำ