รายวิชา 411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร1 Language, Thought and Communication I
(411-101)

อาจารย์: ผศ. ม.ล.ปาณฑิตย์ ภาณุมาศ


ภาษากับความคิดและการนำเสนอความคิด ทักษะทั้ง 4 ของการสื่อสาร เน้นการฝึกทักษะการอ่าน และการเขียนเพื่อค้นคว้า แสดงความรู้ความคิด อย่างมีขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผล และสามารถเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ