วิธีสอนทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษา
(262-320)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อ.มะลิ ศรีชู


จุดมุ่งหมายการสอนทักษะภาษาไทย หลักสูตรวิชาภาษาไทย จิตวิทยาพัฒนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษากับหลักการเรียนรู้ภาษาไทย ลักษณะครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา การสอนทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยในระบประถมศึกษา การเตรียมการสอนและการฝึกหัดสอน