ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่

ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องใหม่
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - จันทร์, 21 กรกฎาคม 2008, 02:53PM

 
เรียน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ

กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ
ขอเชิญรับชมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
1. หน่วยของสิ่งมีชีวิต
2.รูปแบบรายการโทรทัศน์
3.สุนทรียศาสตร์และสุนทรียภาพ
4.การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับงานอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง
5.Remote Sensing
6.เทคนิคการผลิตและการจัดรายการวิทยุ
7.ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้
8.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
9.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
10.การละครไทย
11.เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.อินเทอร์เน็ต
13.มนุษยสัมพันธ์
14.ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
15.ป่าชายเลน
16.การจัดการและการตัดสินใจ
17.การโฆษณา
18.การใช้งานไมโครซอฟท์เวิร์ด
19.การใช้งานไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ 2003
เข้าชมได้ที่ http://192.168.161.9/cai
***********************************
***********************************
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.กังหันลมผลิตไฟฟ้า
2.วัดประจำรัชกาล
3.สัมผัส
4.สำนวนไทย
5.การจับใจความ
6.กรงนกเขาชวา
7.การทำลูกหยี
เข้าชมได้ที่ http://ebook.oas.psu.ac.th

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS