ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » กระดานเสวนา » ข่าวทั่วไป » ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดย อำนาจ สุคนเขตร์ - ศุกร์, 2 มิถุนายน 2006, 03:18PM

 

     ด้วยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้ทักษะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงาน โดยจัดอบรมระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. 2549 ดังนี้
     1. การสร้างระบบ E-Learning ด้วย Moodle วันที่ 19-21 ก.ค. 2549 ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท 
     2. การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker วันที่ 26-27 ก.ค. 2549 ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท
     3. การจัดการความคิดด้วย FreeMind วันที่ 3 ส.ค. 2549 ค่าลงทะเบียน 600 บาท
     4. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม Macromedia Captivate วันที่ 22-24 ส.ค. 2549 ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท
     สถานที่อบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทยาเขตหาดใหญ่ สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-6695-0017 หรือ ppichate@bunga.pn.psu.ac.th ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ และค่าที่พักได้ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด :: ได้ที่นี่ลงทะเบียน :: ::ใบสมัครเข้าอบรม::

  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS