ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » Ibrahem Narongraksakhet  

Ibrahem Narongraksakhet

1. ชื่อ นายอิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต วัน เดือน ปีเกิด 9 มกราคม 2509
2 สถานที่ทำงาน ภาควิชาอิสลามศึกษา คณะ อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073-331305 ต่อ 1590 โทรสาร 073-348726 email nibrahem@bunga.pn.psu.ac.th
O ตำแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน อาจารย์
O ตำแหน่งอื่นๆ
3 หน้าที่ปัจจุบัน
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการวิชาการวิทยาลัยอิสลามยะลา

4 ประวัติการศึกษา
พ.ศ. วุฒิศึกษา สาขา สถาบัน
2547 Ph. D Education University of Malaya
2538 M. Ed. Islamic Education International Islamic University
Malaysia
2535 Adv. Dip. Ed Education International Islamic University
Malaysia
2532 ค.บ. ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูยะลา
5. ประวัติการทำงาน
5.1 งานสอน
2545-2546 ระดับปริญญาตรี
1. ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาอิสลาม 2. ประวัติการศึกษาอิสลาม 3. จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม 4. วิธีการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา 5. การฝึกงานเบื้องต้น สัมมนาทางการศึกษาอิสลาม 6.วิถีชีวิตมุสลิม 7. การฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. วิธีการสอนอิสลามศึกษา คณะกฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามยะลา
2. จรรยาบรรณครู คณะกฎหมายอิสลาม วิทยาลัยอิสลามยะลา
3. ประธานสอบเค้าโครงวิจัยนักศึกษาปริญญาโท สถาบันราชภัฎ ยะลา


5.2. งานวิจัย
พ.ศ. ชื่อเรื่อง แหล่งทุน สถานภาพ
2545 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบเข้า ทุนโครงความเข้มแข้ง วอศ. หัวหน้าโครงการ
มหาวิทยาลัยกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักศึกษา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
2546 ศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาของนักศึกษา ทุนเข้มแข้ง วอศ. หัวหน้าโครงการ
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยอูตารา
ประเทศมาเลเซีย
2547 บทบาทและศักยภาพขององค์กรมุสลิมใน มูลนิธิเอเชีย หัวหน้าโครงการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมธรรมรัฐ
และการกระจายอำนาจ
6. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5ปี
6.1 ประเภทหนังสือและตำรา
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 2540 ประวัติการศึกษาอิสลาม พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักงานบริการวิชาการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 131 หน้า
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 2546 ประวัติการศึกษาอิสลาม พิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 124 หน้า
ยะฮยา มะฮยุดดีน 2542 อิสลามในสเปน อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต แปล สำนักงานบริการวิชาการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 167 หน้า
อับดุลเลาะ อับรู และคณะ มปป. สิทธิเด็กในอิสลาม (ฉบับร่าง) สำนักงานบริการวิชาการและชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6.2 บทความวิชาการ
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 2543 “มนุษย์ในอิสลาม” วารสาร วิทยาลัยอิสลามศึกษา กันยายน 2543, 71-86
อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 2546 “ญาณวิทยาในอิสลาม” วารสาร วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมษายน - กันยายน 2546, 25-42
Narongraksakhet, Ibrahem. Pondoks in the Two Decades and Their Survival. International proceeding presented at International Conference on People Experiences at CS. Pattani 2002
(อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต)
เจ้าของประวัติที่ตั้ง:yala, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:พุธ, 29 เมษายน 2015, 06:23AM  (936 วัน 14 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS