ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  

อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ

ตำแหน่ง/หน้าที่ปัจจุบัน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
3. รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร

สาขาวิชาที่สนใจและชำนาญ
1. การจัดการสารสนเทศ การจัดทำรายการสืบค้น
2. การค้นคืนสารสนเทศ
3. การบริหารงานสถาบันบริการสารสนเทศ


ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:จันทร์, 23 มิถุนายน 2014, 12:04PM  (1246 วัน 8 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS