ห้องเรียนเสมือนจริง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
OAS:Learning Management System

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
OAS » โอภาส เกาไศยาภรณ์  

โอภาส เกาไศยาภรณ์

ตำแหน่ง

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การศึกษา

-. ศษ.บ (ศิลปศึกษา) , 2544
-. ศษ.ม (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , 2547


ติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์(ภาควิชา) : 0-7331-3095
โทรศัพท์(ภายใน) : 1653
E-mail : ophat.k@psu.ac.th


ที่ตั้ง:ปัตตานี, ไทย
อีเมล:ophat.k@psu.ac.th
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:พุธ, 29 สิงหาคม 2012, 08:50PM  (1908 วัน 7 ชั่วโมง)

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
OAS